vrijwilligersreglement - Stichting SWOS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

vrijwilligersreglement

Vrijwilligers

  Vrijwilligersreglement van de Stichting SWOS
  
Dit reglement regelt de verhouding tussen een vrijwilliger, die vrijwilligerswerk doet voor of namens de Stichting SWOS.

 
 
 
 
De doelstelling van het SWOS is;
De SWOS ondersteunt ouderen en mensen met een functiebeperking in Schoonhoven om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en wonen. Dit uiteraard zolang zij dit zelf willen en het redelijkerwijs mogelijk is.
 
De uitgangspunten van de SWOS:
De SWOS is een Stichting zonder winstoogmerk.Onafhankelijkheid; De SWOS is onafhankelijk en autonoom. De inkomsten van de Stichting komen voort uit eigen bijdragen van de deelnemers aan activiteiten, project- en activiteitensubsidies en eventueel privé donatie en/óf sponsoring.Neutraliteit; De SWOS heeft geen belangen bij andere organisaties of (overheids) instanties. Bij lokale of regionale conflicten kiest de SWOS geen partij en mengt zich niet in geschillen op gebied van politiek, ras, geloof of ideologie.Onpartijdigheid; De SWOS maakt geen onderscheid naar nationaliteit, ras, huidskleur, geloof, klasse of politieke mening. Zij tracht ouderen en mensen met een functiebeperking bij te staan.Dat de SWOS in hoge mate afhankelijk is van personen, die zich belangeloos en vrijwillig ten behoeve van de doelgroep in Schoonhoven inzetten. 

 
 
Aanname vrijwilligers

 
Dat de vrijwilliger de doelstelling en uitgangspunten onderschrijft.Dat de vrijwilliger weet dat zijn medewerking niet vrijblijvend is.Dat de SWOS en de vrijwilliger hun verhouding schriftelijk willen regelen door het sluiten van een vrijwilligersovereenkomst, waartoe dienen de navolgende bepalingen.
 

Bepalingen

 
Artikel 1
Totstandkoming vrijwilligersovereenkomst
De vrijwilligersovereenkomst komt tot stand na een introductiegesprek met de beroepskracht. In dit gesprek wordt nagegaan wat de vrijwilliger wil en kan gaan doen. Door ondertekening en retournering van deze overeenkomst, mede inhoudende een akkoordverklaring met dit reglement door de vrijwilliger.
 
Artikel 2
Taken
2.1 De vrijwilliger handelt overeenkomstig de doelstelling en uitgangspunten van de SWOS, welke doelstelling en uitgangspunten de vrijwilliger verklaart te kennen en te onderschrijven.
2.2 De taken van de vrijwilliger worden in overleg met betrokkene vastgesteld.
2.3 De SWOS draagt zorg voor het ontwikkelen van voorwaarden binnen de organisatie en de begeleiding van de taken die de vrijwilliger op zich heeft genomen. De vrijwilliger handelt daarbij overeenkomstig de aanwijzingen dan wel richtlijnen door of namens de SWOS gegeven.
2.4 De SWOS bereidt de vrijwilliger voor op en begeleidt hem bij de uitvoering van zijn taak. De SWOS draagt zorg voor voldoende op de uitvoering afgestemde hulpmiddelen, die ter beschikking staan van de vrijwilliger.
2.5 Wanneer de vrijwilliger eigen middelen of hulpmiddelen gebruikt, zijn daar vooraf schriftelijke afspraken over gemaakt.
2.6 De vrijwilliger heeft recht op een jaarlijks begeleidingsgesprek met de activiteitenbegeleider of coördinator.
2.7 De vrijwilliger ontvangt regelmatig (schriftelijke) informatie over het reilen en zeilen van de SWOS.
 
Artikel 3
Beschikbare tijd
3.1 De vrijwilliger is bereid het aantal afgesproken uren, inclusief deskundigheidsbevordering, beschikbaar te zijn voor het vervullen van taken.
3.2 De vrijwilliger verklaart zich bereid in bijzondere omstandigheden extra tijd beschikbaar te zijn.
3.3 In geval van verhindering van de vrijwilliger, zoals bij ziekte of vakantie, zal deze in principe zelf voor vervanging zorgen. Lukt dit niet dan licht de vrijwilliger zo spoedig mogelijk de betrokken activiteitenbegeleider of coördinator in.

 
Artikel 4
Duur en beëindiging
4.1 De vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de gegevens van de SWOS blijkt dat het een taak van een tijdelijk karakter betreft. Indien en voor zover de vrijwilliger een bestuurlijke functie uitoefent is de statutair bepaalde zittingsduur behoudens verlenging, bepalend voor de duur van deze vrijwilligersovereenkomst.
4.2 De SWOS kan de vrijwilligersovereenkomst schriftelijk opzeggen ingeval sprake is van een zodanige verandering in de omstandigheden –van welke aard dan ook- dat van de SWOS voortzetting van deze vrijwilligersovereenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd. Deze opzegging dient (onder opgave van deze verandering in omstandigheden en) gemotiveerd te geschieden. De vrijwilliger kan conform de voorschriften hierop in beroep gaan.
4.3 Het bestuur van de SWOS kan een vrijwilliger onder schriftelijke opgaaf van redenen schorsen. Zo spoedig mogelijk doch binnen een maand na ingang van de schorsing dient het bestuur van de SWOS een besluit te nemen tot opheffing of verlenging van de vrijwilligersovereenkomst. Bij gebreke van een dergelijk besluit vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen met een periode van maximaal een maand, waarna opheffing of verlenging van de vrijwilligersovereenkomst dient plaats te vinden.
4.4 Komt het initiatief tot beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst van de kant van de vrijwilliger dan is het wenselijk een opzegtermijn van een maand aan te houden. De SWOS stelt het zeer op prijs wanneer de vrijwilliger zelf een vervanger aandraagt.
 
Artikel 5
Vrijwilligersadministratie
De gegevens van de vrijwilliger, voor zover van belang voor het functioneren als vrijwilliger, zijn opgenomen in de vrijwilligersadministratie van de SWOS.
 
Artikel 6
Overleg
De vrijwilliger neemt, zoveel als mogelijk deel aan werkoverleg dat op grond van de te verrichten taken voor hem openstaat. Dit overleg heeft mede ten doel de vrijwilliger gelegenheid te geven zijn mening over de organisatie en het beleid van de SWOS kenbaar te maken.
Dit werkoverleg is gekoppeld aan taakgroepen en wordt minimaal twee keer per jaar gehouden.
De SWOS kent de volgende taakgroepen voor vrijwilligers:

taakgroep

aangestuurd door:

bestuur

bezorger maaltijden aan huis

coördinator Tafeltje Dek Je

ondersteuning mantelzorg

coördinator mantelzorg

hand- en spandiensten (klussen aan huis, verstelwerk, administratieve ondersteuning e.d.

ouderenadviseur

gastvrouw/ -heer in Dienstencentrum

activiteitenbegeleidster

activiteitenleider

activiteitenbegeleidster

keukenstaf Dienstencentrum

activiteitenbegeleidster

 

Past de overeengekomen activiteit niet in een van de taakgroepen dan wordt in overleg met de betrokken vrijwilliger een oplossing gezocht.
 
Artikel 7
Geheimhouding
De vrijwilliger is ten opzichte van derden verplicht tot geheimhouding van alles waarvan hij redelijkerwijs kan begrijpen dat dit hem in de uitoefening van zijn taken in vertrouwen is meegedeeld. Deze plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het vrijwilligersschap.
 
Artikel 8
Deskundigheidsbevordering
8.1 De SWOS verplicht zich tot het geven van begeleiding, instructie en eventueel cursussen aansluitend op de taakomschrijving en afgestemd op de vaardigheden en de ervaringen van de vrijwilliger.
8.2 Alvorens daadwerkelijk taken als vrijwilliger te gaan verrichten, moet voldaan  zijn aan de voorwaarden en als zodanig vermeld in de vrijwilligersadministratie. Dit ter beoordeling aan het bestuur van de SWOS
 
Artikel 9
Onkostenvergoeding
De vrijwilliger verricht zijn taken zonder dat de SWOS hem hiervoor enige betaling verschuldigd is, echter onverminderd de hem toekomende aanspraak op vergoeding van de direct door hem gemaakte onkosten.
Tijdens een activiteit of vergadering zijn de koffie en thee voor vrijwilligers gratis en is het nuttigen van alcohol niet toegestaan.
 
Artikel 10
Legitimatiebewijs
De SWOS kan aan de vrijwilliger een legitimatiebewijs ter beschikking stellen, ten tijde van de vrijwilligersovereenkomst. Deze legitimatie is niet overdraagbaar en blijft eigendom van de SWOS
 
Artikel 11
Aansprakelijkheid vrijwilliger
Binnen het wettelijk kader draagt de SWOS de aansprakelijkheid voor het doen en laten van vrijwilligers tijdens de uitoefening van al dan niet stilzwijgend opgedragen werkzaamheden voor de Stichting. Uitdrukkelijk aanvaardt de SWOS geen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door doen of laten van de vrijwilliger waarbij sprake is van opzet of grove schuld van die vrijwilliger.
 
Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van de SWOS
 

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu